<%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" runat=server%> <% If varA = 1 Then response.write "zzzzz" Else response.write "xxxxxx" %>
Enter your email address: